sunnuntai 9. lokakuuta 2016

Työkalu oppimisen arvioinnin suunnitteluun

Arviointiuudistuksen taustalla on uusi oppimiskäsitys, joka korostaa oppilaan roolia aktiivisena toimijana ja oppimista vuorovaikutuksena.” Lainaus on Lapin Kansan pääkirjoituksesta 7.10.2016 ja seuraavasta linkistä pääsee lukemaan koko kirjoituksen: Kehityskeskustelut kouluun 

Uusi opetussuunnitelma velvoittaa opettajia oppimisen arviointiin. Koska oppimisen arviointi sisältää opinnoissa edistymisen ja osaamisen tason arviointia sekä palautteen antamista niistä, tekevät nämä edellä mainitut normitukset oppimisen arvioinnista prosessiluontoisen. Miten prosessia pitäisi suunnitella? Miten tehdä prosessista konkreettista, oppilaslähtöistä ja näkyväksi tekevää sekä opettajalle itselleen, oppilaalle että huoltajalle?

Koska ainakin osa koulumme opettajista on kaivannut konkreettisen työkalun oppimisen arvioinnin suunnitteluun, olen valmistanut heille tehtäväpolun oppimisprosessin arviointiin. Tehtäväpolun taustalla on opetussuunnitelman perusteet:

”Oppimisen arviointi tulee aina perustua opetussuunnitelman perusteissa asetettuihin tavoitteisiin.” (POPS 2014, 47)

”Oppimisen arviointi tulisi auttaa oppilaita hahmottamaan ja ymmärtämään, mitä heidän on tarkoitus oppia, mitä he ovat jo oppineet, miten he voivat edistää omaa oppimistaan ja parantaa suoriutumistaan. (POPS 2014, 51)

Opetussuunnitelma ei määrittele oppimisjakson pituutta. Olen itse lähtenyt suunnittelussa liikkeelle miettimällä tavoitteita koko lukuvuodelle. Tämän jälkeen olen jakanut lukuvuoden lyhyempiin oppimisjaksoihin: Opetussuunnitelma opettajan työvälineenä 

OPPIMISPROSESSIN SUUNNITTELU - TEHTÄVÄPOLKU

1. Valitse yksi luokkataso ja katso mitä tavoitteita luokkatasolle on asetettu.

2. Mieti sisältöjä oppilaslähtöisesti koko lukuvuoden osalta, joiden avulla tavoitteisiin päästään.  
Mitä tiedollisia tavoitteita?
Mitä taidollisia tavoitteita? (laaja-alainen osaaminen)

3. Pilko lukuvuosi oppimisjaksoksi/oppimisjaksoiksi eli päätä oppimisjakson pituus sekä yhdistä tavoitteet ja sisällöt järkeviksi kokonaisuuksiksi. 

4. Mitkä työvälineet ja arvioinnin muodot tukevat tavoitteisiin pääsemistä?

5. Tavoitteiden valitsemisen jälkeen keskustele tavoitteista oppilaiden kanssa.

6. Oppimisjakso alkaa. Opettaja toteuttaa oppimisjakson valitsemallaan tavalla.

7. Oppimisjakson jälkeen oppilas pohtii, miten hän on onnistunut jakson tavoitteissa.

8. Käy arviointikeskustelu oppilaan kanssa.

Viimeisin kohta herättänee eniten keskustelua. Opettajat lähtevät tässä kohtaa liikkeelle erilaisista lähtökohdista. Syytä olisikin varmasti käydä periaatteellinen keskustelu kouluyhteisön kesken, miten arviointikeskusteluja käydään, kuka käy, miten usein, miten keskustelut dokumentoidaan jne.