keskiviikko 3. helmikuuta 2016

Millaisia tietoja, taitoja ja ominaisuuksia toivotaan koulusta lähtevällä oppilaalla olevan?

”Aikuisten tapa toimia välittyy oppilaille, jotka omaksuvat kouluyhteisön arvoja, asenteita ja tapoja. Toimintakulttuurin vaikutusten pohdinta ja sen ei-toivottujen piirteiden tunnistaminen ja korjaaminen ovat tärkeä osa toimintakulttuurin kehittämistä.” Edellä olevat lauseet ovat suora lainaus Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista (OPH 2014, 24). Prosessi Opetuskäytänteiden kehittämisen vaihemalli, jossa mielestäni ollaan juuri kasvatuksellisen ja pedagogisen toimintakulttuurin ytimessä, herättää erinäisiä ajatuksia sen mielekkyydestä ja merkityksestä työyhteisössämme. Itselleni prosessi kolahti heti ensi lukemalla. Päämääränä on kuitenkin lopulta sekä yhtenäisempi ja yhteisöllisempi toimintakulttuuri sekä laaja-alaisuuden huomioiminen, erityisesti siinä tulevaisuuden taitojen edistäminen.

Kun koulumme yhteinen ammatillinen arvoperusta on luotu, pystyimme siirtymään tieto- ja ihmiskäsityksen pohdintaan. Mitkä ovat ne tiedot ja taidot, jotka koulusta lähtevällä oppilaalla toivotaan olevan. Tätä pääkysymystä lähestyimme valmistelevilla kysymyksillä Millaista tieto on? Kuinka se rakentuu? ja Millainen on tiedon merkitys maailmassa? Vastausta pääkysymykseen pystyi lähestymään oman tietokäsityksen ja opetussuunnitelman perusteiden luvun 3.3. (OPH 2014, 17) avulla.

Samalla kertaa pohdittavana oli kysymys Millaisia ominaisuuksia koulusta lähtevällä oppilaalla toivotaan olevan. Jokainen työyhteisömme jäsen sai ennakkoon pohdittavaksi omaa ihmiskäsitystään kysymyksillä Mitä ovat hyvä ja paha ihmisessä? Mitkä ovat ihmisyyden peruselementit? ja Millainen ihminen on? Vastauksista keskusteltiin myös ryhmissä. Ryhmäkeskusteluja pidettiin yleensä hyvinä, vaikka kysymykset koettiin haastavina. Keskustelujen tulokset koottiin lopuksi voimapaperista valmistettuun paperinukkeen. 


Lopullinen yhdessä sovittu listaus tavoiteltavista tiedoista, taidoista ja ominaisuuksista sovitaan seuraavassa palaverissa. Tämäkin listaus on tarkoitus laittaa näkyvälle paikalle.