maanantai 1. elokuuta 2016

Opetussuunnitelma opettajan työvälineenä

Opetussuunnitelman sanotaan olevan opettajan tärkein työväline. Mutta kuinka monessa työyhteisössä tämän tärkeän työvälineen toteutumista arvioidaan lukuvuosittain? Opettajan tulisi tiedostaa omassa opetuksen suunnittelussaan, millä tavalla oppiaineen tavoitteet, sisällöt ja arviointi toteutuvat oppiaineen opetuksessa ja oppimisessa. Ei siis pitäisi mennä oppikirja vaan opetussuunnitelma edellä.

Olen purkanut tähän blogikirjoitukseen 7. luokan B1-ruotsin tavoitteisiin kuuluvat sisällöt oppilaita varten. Koska arvioinnin tulee kohdistua oppilaan oppimiseen, olen ottanut purkuvaiheessa punaiseksi langaksi Tavoitteiden arviointi huomioi koko oppimisprosessin.  


T1 KASVU KULTTUURISEEN MONINAISUUTEEN JA KIELITIETOISUUTEEN

Opettelet ruotsin kielen ääntämistä (å, e ja ä, o, g, u, sk ja sj, b ja p ja k).
Opettelet kielen rakenteita (aakkoset, lukusanat, persoonapronominit, kysymyssanat, päälauseen sanajärjestys, omistuspronominit minun, sinun, hänen, preesens, kieltosanat, kellonajat, substantiivin yksikkö ja monikko, adjektiivit, prepositiot ja apuverbit).
 Opettelet havainnoimaan, miten sama asia esitetään eri kielissä (vrt. suomi ja englanti).
Tutustut tilanteisiin, joissa ruotsin kieltä käytetään.
Tutustut ruotsinkieliseen kulttuuriin Suomessa ja Ruotsissa.

Arvosanan 8 osaaminen

Osaat tehdä havaintojesi perusteella johtopäätöksiä ruotsin kielen säännönmukaisuuksista ja soveltaa johtopäätöksiäsi sekä verrata sitä, miten sama asia ilmaistaan jossakin muussa kielessä. Tunnet ruotsin kielen keskeisiä kielitiedon käsitteitä.


T3 KIELTENOPISKELUTAIDOT  

- Asetat tavoitteita omalle oppimiselle. 
- Opettelet hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia ruotsin kieltä.
- Opettelet arvioimaan oppimistasi itsenäisesti ja yhteistyössä opettajan ja luokkatoverin kanssa.
- Opettelet vuorovaikutustaitoja.

 Arvosanan 8 osaaminen 

Osaat asettaa omia kielenopiskelutavoitteita ja arvioida opiskeltutapojasi. Osaat toimia vuorovaikutuksessa toisia kannustaen. 


KEHITTYVÄ KIELITAITO - Teemat

Tervehdykset ja voinnista kertominen
Esittäytyminen
Perhe
Vapaa-aika ja harrastukset
Koulu ja luokkatoverit
Vaatteet
Koti ja asuminen
Ruoka
Musiikki


T5 Opettelet ruotsin kieltä suullisesti parin kanssa ja ryhmässä.

Arvosanan 8 osaaminen

Osaat selviytyä monista rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen joskus viestintäkumppaniin.


·         T8 Opettelet lukemaan erilaisia ruotsinkielisiä tekstejä.

Arvosanan 8 osaaminen

Ymmärrät yksinkertaista, tuttua sanastoa ja ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja hidastettua puhetta asiayhteyden tukemana. Pystyt löytämään tarvitsemasi yksinkertaisen tiedon lyhyestä tekstistä.


·         T9 Opettelet kirjoittamaan erilaisia ruotsinkielisiä tekstejä.

Arvosanan 8 osaaminen

Osaat rajallisen määrän lyhyitä, ulkoa opeteltuja ilmauksia, keskeistä sanastoa ja perustason lauseenrakenteita ja pystyt kertomaan arkisista ja itsellesi tärkeistä asioista käyttäen suppeaa ilmaisuvarastoa ja kirjoittamaan yksinkertaisia viestejä. Äännät harjoitellut ilmaisut ymmärrettävästi.

Tämän listauksen lisäksi olen purkanut laaja-alaisen osaamisen taidot oppilaille nähtäväksi. Lähtökohtaisesti olen pohtinut, millaisia taitoja vieraan kielen oppitunneilla harjoitellaan, mitä tulevaisuuden taitoja voimme oppitunneilla harjoitella sekä mitä työkaluja, tapoja ja metodeja koulussamme käytössä olevilla resursseilla on mahdollisuus toteuttaa. Myös työyhteisössämme sovittu listaus Mitä tietoja, taitoja ja ominaisuuksia oppilaalla toivotaan olevan? on ollut ohjaavana tekijänä suunnittelussa. 


YLEISET TYÖSKENTELYTAIDOT

-Toimiminen ohjeiden mukaan
-Vastuu omasta työskentelystä
-Itseohjautuvuus
-Sinnikkyys
-Vastuu omasta oppimisesta
-Itsenäistä työskentelyä
-Parin kanssa ja pienessä ryhmässä toimimista
-Isossa ryhmässä toimimista

KIELEN OPPIMISEN TAIDOT

-Sanaston opettelu
-Ruotsin kielen opettelu suullisesti parin kanssa ja ryhmässä
-Erilaisten tekstien lukeminen ruotsin kielellä
-Erilaisten tekstien kirjoittaminen ruotsin kielellä 
-Tavoitteiden asettaminen omalle oppimiselle
-Itsearviointia ja toveriarviointia
-Monipuoliset tavat ja välineet oppia ruotsin kieltä

SOSIAALISET TAIDOT JA TUNNETAIDOT

-Hyvät tavat ja ystävällisyys
-Kuuntelun taidot
-Taitoa ilmaista itseänsä
-Vuorovaikutustaitoja toisia kannustaen

AJATTELUN TAIDOT

-Tiedon arviointi
-Itselle merkityksellisen tiedon rakentaminen

Listaukset on tarkoitus laittaa esille luokan seinälle, jolloin niihin voidaan tarvittaessa palata lukuvuoden aikana. Listauksia on myös tarkoitus käyttää oppilaiden itsearvioinnin tukena oppimisjakson alussa ja lopussa. Opettajan tehtäväksi jää vielä miettiä, mitä sisältöjä kustakin tavoitteesta sisällytetään kuhunkin oppimisjaksoon, miten laaja-alaisuus huomioidaan ja mitkä arviointitavat tukevat oppimisprosessia. Mainittakoon, että koulumme perusopetuksen opetussuunnitelmassa on paikallisesti päätetty, että opintojen aikaisen ohjaavan ja kannustavan arvioinnin osuus tulee olla vähintään yhtä suuri kuin oppimisen lopputuloksen osuus arvosanan määräytyessä. 

Opetussuunnitelmalähtöisyydestä ovat muuten kirjoittaneet myös Kaivokselan koulun rehtori Satu Ollila Oppikirja vangitsi opettajan ja erityisasiantuntija Leena Pöntynen Oppikirja edellä opsiin perä eellä puuhun