perjantai 19. toukokuuta 2017

Oppivaa yhteisöä rakentamassa

 1. Mikä on tärkeää oppivassa yhteisössä?

 • Arvostava ja osallistava dialogi
 • Kurkottaa kuuhun, vaikka kapsahtaa tähtiin. 
 • Syntyy tekemisen meininki
 • Sisäistä motivaatiota ruokitaan
 • Turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri
 • On tärkeää toimia yhteisesti sovittujen arvojen suuntaisesti erilaisia työtapoja ja persoonallisuuksia arvostaen ja epäonnistumisista oppien.
 • Ammatillinen haaste kehittyä
 • Luottamus ja kunnioitus yhteiseen tekemiseen
 • Turvallinen ja avoin ilmapiiri
 • Luottamus
 • Tekemisen meininki luo oppivan yhteisön
 • Voi kokeilla/yrittää kannustavassa ilmapiirissä
 • Reflektoida sallivan myönteisellä asenteella
 • Unohtaa/Hylätä toimimaton juttu
 • Toiminnan jatkuva yhdessä kehittäminen
 • Arvostavan vuorovaikutuksen toimintakulttuuri
 • Lupa sekä kokeilla että epäonnistua
 • Yhteisesti sovittu selkeä päämäärä ja näkemys siitä, miten sitä tavoitellaan
 • Huomioiva, kannustava, avoin, erilaisuutta arvostava ja arviointikykyinen yhteisö
 • Selkeä yhteinen visio
 • Sitoutuneisuus ja iloinen tekemisen meininki

2. Miten opettaja innostuu työssä? 
3. Miten opettaja motivoituu työssä?
Vastaukset on koottu koulutuksesta Oppivaa yhteisöä kehittämässä, jonka järjesti EduSuunta Opetushallituksessa 20.4.2017 (kts. EduSuunta). Kiitos Aki Luostarinen ja Iida-Maria Peltomaa! Miten opettaja innostuu ja motivoituu? - kysymykseen on kerätty vastauksia myös omasta työyhteisöstämme. Näistä vastauksista saa paljon ideoita kehittää oppivaa yhteisöä. Työyhteisökouluttaja Seija Milicevicin sanoin: "Opettajan työtä ei kannata enää tehdä yksin, vaan enemmän yhdessä. Innostus kohoaa, kun onnistutaan ja opitaan."  Korostammeko koulussa oppimista ja oppimisen iloa vai käytämmekö liikaa aikaa haasteiden ja ongelmien pohtimiseen? Tukeeko yhteisö innostusta, oppimista ja osaamista? Kehitys on kasvua ja prosessi, jossa on ilo olla mukana. On innostavaa huomata myös, että yhteisö kehittyy. Onnistumiset innostavat. 

sunnuntai 7. toukokuuta 2017

Puhe on silta näkymättömän ja näkyvän välillä

Otsikko on poiminta Tuomo Loukomiehen Podcast-osasta 17, jossa Jari Sarasvuo vierailee Loukomiehen koulussa. Osassa on paljon mielenkiintoista keskustelua oppimisesta (kts. Loukomiehen koulu podcast - osa 17). Myös puheen merkityksellisyydestä käydään keskustelua ja tästä sain sillan myös omaan blogitekstiini. 

"Koulun uudistaminen vaatii paljon dialogia.", totesi Opetushallituksen johtaja Jorma Kauppinen kielten uudet opetussuunnitelmat-koulutuksen avauspuheenvuorossaan marraskuussa 2016. Keskustelun merkityksellisyydestä koulun kehittämisessä olen myös itse kirjoittanut aikaisemmin otsikolla Yhteisen tietoisuuden kehittyminen vaatii paljon keskustelua. Jotta tuo näkymätön ideoitten ja tietoisuuden valtameri saadaan näkyväksi, edellytetään dialogia. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa sana vuorovaikutus perusmuodossaan esiintyy 359 kertaa. Eri taivutusmuodoissaan sana vuorovaikutus esiintyy jopa 594 kertaa (kts. Vuorovaikutustaitojen 594 eri muotoa). Vuorovaikutus voi olla sisäistä puhetta, opettajan ja oppilaan välistä puhetta tai vaikkapa aikuisten keskinäistä puhetta samanaikaisesti tai eriaikaisesti. Perinteisesti vuorovaikutus ymmärrettäneen kasvokkain tapahtuvana vähintään kahden ihmisen välisenä keskusteluna. Keskustelua vuorovaikutuksen moniaistisuudesta ja -kanavaisuudesta tulisi koulumaailmassakin käydä enemmän keskustelua. Kun oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja ja paikkoja sekä yhteisöjä ja toimintakäytänteitä (OPS 2014, 29), miten hyvin koulun oppimisympäristöt ja käytänteet edistävät vuorovaikutuksen syntymistä ja yhdessä oppimista. Käydäänkö vuorovaikutusta perinteiseen tyyliin vai käytetäänkö esimerkiksi tieto- ja viestintäteknologiaa edistämään vuorovaikutusta? Hyvin toimivat oppimisympäristöt edistävät vuorovaikutusta, osallistumista ja yhteisöllistä tiedon rakentamista. Ne myös mahdollistavat aktiivisen yhteistyön koulun ulkopuolisten yhteisöjen ja asiantuntijoiden kanssa (OPS 2014, 29). 

Millaiset tieto- ja viestintäteknologiset ratkaisut voisivat edistää aikuisten välistä vuorovaikutusta ja yhdessä oppimista työyhteisössä? Miten nämä ratkaisut edistävät oppilaiden vuorovaikutustaitojen oppimista? Jos ei ole yhteistä keskustelua eikä tietoisuutta asiasta, vuorovaikutusvastuu jää helposti yksittäisten henkilöiden vastuulle. Palveleeko tällainen vastuu koulun uudistumista ja edistääkö käytäntö yhdessä oppimista? 

Vuorovaikutustaitoja ovat mm. kuuntelemisen ja havainnoinnin taidot, argumentointitaidot, taitoa osoittaa tukea, taitoa ottaa ja pitää puheenvuoroja, taitoa ylläpitää keskustelua, taitoa asettua toisen asemaan, kunnioitusta ja luottamusta, taitoa antaa ja vastaanottaa palautetta jne. Vuorovaikutustaidot ovat opettajan työn yksi tärkeimmistä taidoista, esimerkiksi suuri osa arvioinnista pitäisi olla opettajien ja oppilaiden välistä vuorovaikutusta (OPS 2014, 47). Oppimista edistävän palautteen tulisi olla luonteeltaan laadullista ja kuvailevaa, oppimisen solmukohtia analysoivaa ja ratkovaa vuorovaikutusta (OPS 2014, 50). Käydäänkö vuorovaikutusta oppimisesta perinteiseen malliin kasvotusten keskustellen, vai löytyykö tueksi jokin työväline, jolla oppimista edistävää palautetta voidaan antaa. Ja vallitseeko tästä yhteinen linjaus vai toimiiko jokainen opettaja oman harkintansa mukaan?    

Yhteisen tietoisuuden kehittyminen vuorovaikutustaidoistakin vaatii paljon keskustelua. Tässä muutama kysymys keskustelun tueksi: 

-Miten edistää arvostavaa vuorovaikutusta? 
-Miten oppijan ja ympäristön välinen vuorovaikutus toimii? 
-Miten vuorovaikutus ylipäänsä ymmärretään työyhteisössä? 
-Mitkä asiat edistävät vuorovaikutuksen syntymistä?
-Millaiset oppimisympäristöt edistävät vuorovaikutusta? 
-Millaisia vuorovaikutusmalleja me aikuiset mallinnamme lapsille ja nuorille?
-Millaiset keskusteluelementit vievät oppimista eteenpäin? 
-Miten aktivoida oppilaita ja aikuisia keskustelun aloitukseen ja ylläpitämiseen? 
-Millaiset tieto- ja viestintäteknologiset välineet edistävät aikuisten vuorovaikutusta ja oppimista työyhteisössä?