sunnuntai 22. marraskuuta 2020

Innostava uutta luova pedagoginen johtaminen tunnistaa yksilöllisen moninaisuuden, osaamisen ja vahvuudet sekä mahdollistaa palautteen antamisen ja saamisen jokaiselle

Tämä on toinen johtamiseen liittyvä kirjoitukseni ja samalla ensimmäinen referaatti koulutusjohtamiseen liittyvästä kirjallisuudesta. Referoitava kirja on FT Juha Jalkasen teos Pedagogisen johtajan kirja. Olen valinnut kirjan, koska oma tavoite on oppia ja ymmärtää paremmin pedagogista johtamista ja siihen liittyviä piirteitä. Kirja on uusi ja se on painettu vuonna 2020. 

Teoksen kirjoittaja Juha Jalkanen on työskennellyt koulutuksen parissa erilaisissa opetus-, tutkimus-, kehittämis- ja johtotehtävissä. Tämän teoksen hän on kirjoittanut ensisijaisesti koulutusalan johtajana, ja kirja on tulos uudistustyön parissa opitusta pedagogisesta kehittämisestä ja sen johtamisesta. Juha Jalkanen on pyrkinyt kirjoittamaan kirjan, jota hän olisi itse tarvinnut ryhtyessään johtamaan opetuksen kehittämistyötä. 

Kirja on tarkoitettu kaikille, jotka ovat tekemisissä opetuksen kehittämisen ja sen johtamisen kanssa. Jalkanen on pyrkinyt nostamaan esille sellaisia näkökulmia ja kysymyksiä, joista hän ajattelee olevan hyötyä pedagogiselle johtajalle koulutuksen uudistamisessa. Kirjan pääteemana on uutta luova pedagoginen johtaminen ja harjoitukset, joiden avulla voi syventää kirjan lukujen sisältöä ja ohjata tarkastelemaan asioita omasta kontekstista käsin. Kirjailija on myös etsinyt vastausta kysymykseen, miten jatkuva pedagoginen kehittäminen juurtuu innostavaksi toimintatavaksi. Teoksen yhtenä antina onkin se, että se tukee oman toimijuuden reflektointia ja kehittämistä mutta samalla lisää ymmärrystä siitä, kuinka laaja-alaisesta toimijuudesta on kyse pedagogisessa johtamisessa. Näistä johtuen kirja sopii mielestäni luettavaksi sekä johtajille että opettajille. 

Uutta luovan pedagogisen johtamisen ydinelementit koostuvat pedagogisen johtamisen ulottuvuuksista eli pedagogiikan johtamisesta, pedagogisen asiantuntijayhteisön johtamisesta ja pedagogisesti johtamisesta. Elementteihin kuuluvat myös keskeiset näkökulmat jaetusta ymmärryksestä, yhteisestä suunnasta, elävästä organisaatiosta ja syklisestä prosessista. Näiden lisäksi tarvitaan kykyä tarkastella ajallisesti menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta. Minusta tämä malli avattuna oli kirjan keskeisin anti sekä johtamiselle että kehittämistyöhön osallistuvalle.

Oma kokemukseni on, että opettajan työ on muuttunut paljon ja samalla vaatimukset työlle ovat lisääntyneet. Opettajan työ on laaja-alaisempaa ja perinteinen luokkahuoneessa tapahtuva opettajan pedagoginen johtajuus on laajentunut vaatimuksineen mm. tiimi- ja organisaatiotasolle. Jalkanen kirjoittaakin, että koulutusorganisaatioissa pedagoginen johtajuus on lähtökohtaisesti jaettua eli jokainen opettaja johtaa pedagogiikka omalta osaltaan mutta tänä päivänä tarvitaan myös laaja-alaisempaa pedagogista johtamista, jotta muutosta voidaan viedä kohti yhteistä suuntaa. Yhteinen suunta on jaetun johtajuuden edellytys, kirjoittaa Jalkanen. Yhteinen suunta edellyttää jaettua ymmärrystä, mikä korostaa pedagogista johtamista vuorovaikutteisena toimintana. Vuorovaikutteisen toiminnan pyrkimyksenä on tukea oppivan yhteisön kehittymistä ja hyvinvointia.  

Tästä johtuen kirjassa minua puhutteli myös kohta, jossa Jalkanen toteaa uudistamis- ja kehittämistyön voivan muuttaa toiminnan rakenteita ja toimintamalleja niin paljon, että on tarpeen pohtia sitä, millaista johtajuutta tarvitaan eri tasoilla eli miten jokainen henkilöstön jäsen johtaa omaa työtään, miten tiimiä johdetaan ja miten koko organisaatiota johdetaan (kts. s. 19). Tässä keskiössä on luoda kehittämiselle sellainen ympäristö, joka ruokkii halua ja kykyä tehdä asioita paremmin joka päivä. 

Jatkuva pedagoginen kehittäminen juurtuu innostavaksi toimintatavaksi, kun organisaatio tunnistaa yksilöllisen moninaisuuden, osaamisen ja vahvuudet sekä mahdollistaa palautteen antamisen ja saamisen jokaiselle. Jalkasen mukaan palautteella onkin tärkeä rooli työn ohjauksessa ja henkilökohtaisessa kehittymisessä. Tämän päivän ja huomisen koulutusorganisaatioissa työtä tehdään erilaisissa tiimeissä ja verkostoissa, joten asiantuntijoilta edellytetään kykyä jakaa omaa osaamistaan ja hyödyntää toisten osaamista. Tässä mietin myös itse, miten keskeistä on luoda rakenteita ja käytänteitä jaetun tiedon prosessointiin: Miten osaamista jaetaan? Kenelle? Ja milloin? 

sunnuntai 15. marraskuuta 2020

Tukioppilaiden kaveriviikolla bongattiin ystävällisiä tekoja - Kun osoittaa ystävällisyyttä, hyvä lisääntyy.

Nouse tuolista ylös, jos toivotit tänä aamuna Hyvää huomenta. Toimi samoin, jos autoit toista, muistit kiittää, pidit toiselle ovea auki tai kehuit toisen tekemää työtä. Nousemalla ylös osoitat tehneesi toiselle ystävällisen teon. Ystävällisyys on myönteistä, avointa ja hyväntahtoista asennetta muita ihmisiä kohtaan. Ystävällisyyttä voidaan pitää itsestäänselvyytenä mutta sitä se ei monestikaan ole käytännössä. Sen vuoksi ystävällisiin tekoihin on hyvä kiinnittää säännöllisesti huomiota ja jumpata yhdessä. Kun osoittaa ystävällisyyttä, hyvä lisääntyy.

Kuva: Sanna Wedman
Ystävällisten tekojen malja 2019

Ystävällisiin tekoihin kannustettiin kiinnittämään huomiota koulussamme viikolla 46, kun vietettiin tukioppilaiden järjestämää kaveriviikkoa. Tukioppilaat johdattelivat koulun oppilaat ja henkilökunnan bongaamaan ja ilmiantamaan ystävällisiä tekoja maanantain päivänavauksessa. Ystävällisistä teoista muistutettiin myös muina aamuina päivänavauksen yhteydessä. Tukioppilaat palkitsivat päivittäin yhden oppilaan ja aikuisen ystävällisen teon suklaisella suukolla. Ystävällisten tekojen lista kasvoi viikon mittaan ja lopulta siitä muodostui seuraavanlainen:

 • Nostit toiselta pudonneen esineen/tavaran. 
 • Annoit halin.
 • Pidit toiselle ovea auki. 
 • Istuit toisen viereen bussissa.
 • Lainasit omaa välinettä toiselle.
 • Autoit toista.
 • Toivotit: "Hyvää huomenta!"
 • Autoit läksyissä.
 • Laitoit roskan roskiin.
 • Annoit toiselle positiivista palautetta.
 • Keitit kahvit omista kiireistä huolimatta.
 • Kehuit toisen tekemää työtä.
 • Autoit kertaamaan kokeeseen ja tsemppasit toista.
 • Kysyit toiselta: "Miten menee?"
 • Avasit oven toiselle.
 • Kerroit toiselle pitäväsi hänestä.
 • Pyysit toista mukaan seuraan, ryhmään tai peliin.
 • Sanoit: "Ole hyvä!"
 • Sanoit: "Kiitos!"
 • Kannustit toista.
 • Päästit toisen kulkemaan ensin.
 • Toivotit: "Hyvää päivänjatkoa!"
 • Toivotit: "Pärjäämistä!"
Ystävälliset teot kiinnitetään tukioppilaiden ilmoitustaululle viikon 47 alussa ajatuksella: "Se, mikä on esillä, pysyy myös paremmin mielessä." Opettajana lauseita voi myös hyödyntää luokkatilanteessa, bongata oppilaiden ystävällisiä tekoja, ohjata oppilata ystävällisiin tekoihin ja kiinnittää huomioita onnistumisiin.

Palaute viikosta oli: Lisää tätä! Piristi viikkoa!

sunnuntai 1. marraskuuta 2020

Taruolennot ovat tuttua väkeä Pohjoismaiden kansanperinteessä ja kielten opetusmateriaalissa

Blogiteksti päivitetty 2.12.2022

5-vuotias Aamos kysyi Helsingin Sanomien lasten tiedekysymyksissä, miksi kummitukset, möröt ja muut pelottavat asiat on keksitty (Helsingin Sanomat perjantaina 25.11.2022). Monien ihmisten mielikuvia kiehtovat salaperäiset, oudot ja pelottavat asiat, ja sen vuoksi kummitukset, möröt ja pelottavat asiat ovat säilyneet tärkeänä osana kansanperinteitä. Kummituksia ja muita taruolentoja on esiintynyt myös ruotsin kielen oppimateriaaleissa kaikilla vuosiluokilla eri yhteyksissä, esimerkiksi on käsitelty Tukholman vanhan kaupungin kummituskävelyä ja Islannin joulupeikkoja. Kysymykseen "Miks me opiskellaan näitä?" opettaja voi vastata taruolentojen olevan tuttua väkeä Pohjoismaiden kansanperinteessä. Taruolentoihin liittyy myös erilaisia perinteitä ja tapoja.   

Kuva: www.pixabay.com

Suunnittelin ja toteutin 8.-luokkalaisille tehtäväkokonaisuuden Pohjoismaiden taruolennoista ensimmäisen kerran syksyllä 2019. Idea tehtäväkokonaisuuteen syntyi Islannin matkalla kesällä 2019, jolloin pääsin tutustumaan islantilaiseen joulupeikkoperheeseen. Käytin myös paljon aikaa keräämällä muuta aiheeseen liittyvää materiaalia eri Pohjoismaista. Tehtäväkokonaisuus liittyy B1-ruotsin tavoitteeseen 1, jossa opetuksen tavoitteena on ohjata oppilasta tutustumaan pohjoismaiseen kieliympäristöön sekä Pohjoismaita yhdistäviin arvoihin. Oppimisen tavoitteena on mm. oppia tuntemaan pohjoismaista kieliympäristöä ja pohjoismaisia kulttuureja ja elämänmuotoja. Arvioinnin kohteena on taas pohjoismaisen kieli- ja kulttuuriympäristön hahmottaminen. Syksyn 2019 jälkeen olen muokannut ja hionut tehtäviä yhä uudelleen, ja 1.8.2021 alkaen tehtävät ovat vastanneet myös uusiin arviointikriteereihin ja osaamisen kuvauksiin arvosanasta 5 ylöspäin. Tässä muutama esimerkki tehtävistä.  

Millaisiin paikkoihin ja tilanteisiin islantilaiset liittävät menninkäiset?

Kiviröykkiöt jätetään rauhaan, esimerkiksi rakennushankkeiden yhteydessä, koska menninkäisten uskotaan asuvan niissä. 

Mitä saat selville islantilaisista joulupeikoista, peikkoperheestä ja jouluperinteistä? 

Islannissa asuu peikkoperhe, jossa on 13 joulupeikkoa, peikkoäiti, peikkoisä ja musta kissa. Peikkoperhe tulee ihmisten ilmoille joulun alla. Ensimmäinen joulupeikko ilmestyy 12. päivä joulukuuta, ja loput peikot yksitellen aina 24. joulukuuta saakka. Lapset saavat pieniä lahjoja joulupeikoilta 13 päivänä ennen joulua. Huonosta käytöksestä voi saada mädän perunan. Jouluksi puetaan päälle jokin uusi vaatekappale. 

Miten jättilaiset ja velhot liittyvät Haltin häät-musiikkikappaleeseen? 

Aikoinaan uskottiin, että Lappi oli jättiläisten maa. Kappaleessa Malla-jättiläinen on järjestämässä häitä, ja hänen sulhasensa on Saana. Mallasta on kiinnostunut myös Peltsa-jättiläinen, joka saa Mallalta rukkaset. Peltsa aikoo estää Mallan ja Saanan häät Jäämeren velhojen kanssa. Juhlakansa pakenee pohjoisesta vyöryvää jäätä ja tuulta, mutta ei ehdi ja jää jään alle. He jähmettyvät Kilpisjärven rantaan ja muuttuvat tuntureiksi. 

Kuka tunnettu tanskalainen kirjailija on kirjoittanut sadun Pieni merenneito - Den lille havfrue? 

H.C. Anderssen

Miksi Svaneholmin linnassa kummittelee? 

Kummituksen uskotaan olevan Tanskan kuningas Fredrik II, joka oli nuorena rakastanut aatelisneito Anne Hardenbergiin, mutta ei saanut tätä vaimokseen. Kuningas ei saanut Annea mielestään ja etsii häntä vielä nykyäänkin Svaneholmin linnasta. 

Vertaile Pohjoismaiden tapoja ja perinteitä liittyen taruolentoihin. Miksi erilaiset taruolennot ovat säilyneet Pohjoismaissa tähän päivään asti? Anna esimerkkejä niistä. 

Esimerkiksi Islannissa on joulupeikkoja, Suomessa taas joulutonttuja. Joulupeikoista ja tontuista kerrotaan satuja ja tarinoita ja halutaan ohjata lapsia käyttäytymään hyvin. Islannissa lapset saavat pieniä lahjoja hyvästä käytöksestä 13 päivänä ennen joulua, kun taas Suomessa tontut tarkkailevat ikkunan takaa lasten käytöstä. Jos on käyttäytynyt hyvin, saa lahjoja jouluna. 

Pohjoismaissa taruolentoja on liitetty luonnonpaikkoihin, esimerkiksi jättiläiset Lapin tuntureihin ja menninkäiset Islannin kiviröykkiöihin. Luonnonpaikkoihin liittyy arvostus. 

Pohjoismaissa taruolennoista kerrotaan satuja, tarinoita ja ne esiintyvät myös musiikissa ja elokuvissa, esimerkiksi tanskalainen satu Pienestä merenneidosta tai norjalainen satu Kolmesta pukista. Saduilla ja tarinoilla ylläpidetään kulttuuria ja vaalitaan historiaa.  

Erinomaiseen osaamiseen vaaditaan, että oppilas osaa vertailla Pohjoismaiden ja muun maailman tapoja ja perinteitä liittyen taruolentoihin sekä antaa esimerkkejä niistä. 

Pohjoismaissa perinteisiä taruolentoja ovat esimerkiksi peikot ja menninkäiset. Kiinalaisessa mytologiassa lohikäärmeet ovat tärkeässä osassa. Niistä on tehty esim. veistoksia ja kaikenlaisia maalauksia. Yhdysvalloissa on tapana, että tonttu katsoo perhettä ja yön aikana käy raportoimassa joulupukille (Elf On The Self). Joka aamu tonttu on eri paikassa. Suomessakin sanotaan, että tontut kurkkivat, mutta ei ole varsinaisesti mitään tuollaista. 

Pohjoismaiden taruolentoja ovat esimerkiksi menninkäiset ja peikot. Kiinassa puhutaan paljon lohikäärmeistä ja Kreikassa uskotaan jumaliin enemmän kuin esim. Pohjoismaissa. Joulupukkiin uskotaan monissa maissa ja hän on melkein samanlainen joka maassa. Venäjällä on joulupukin sijaista pakkasukko. Pakkasukko ei tule jouluna vaan tammikuun alussa. 

Ennen 1.8.2021 arvioinnissa ja oppilaan osaamisessa 8 piti huomioida, onko oppilas osannut tehtävien pohjalta löytää Pohjoismaita yhdistäviä arvoja. Tuolloin arvojen löytäminen oli monelle 8.-luokkalaiselle vielä haastavaa, ja vaikka käsitettä avattiin yhteisesti esimerkein, vain noin 1/4 oppilaista ylsi vastauksillaan hyvään, kiitettävään tai erinomaiseen osaamiseen. Loppupohdinnoissaan oppilaat löysivät Pohjoismaita yhdistäviksi arvoiksi perinteiden ja historian vaalimisen, metsän ja luonnon arvostuksen, sillä tehtävien hahmot jotenkin liittyivät luontoon tai metsään. Myös uskonvapaus todettiin yhdeksi arvoksi eli Pohjoismaissa saa uskoa mihin haluaa, esimerkiksi taruolentoihin. Pohjoismaita yhdistävinä arvoina huomattiin myös oman kulttuurin ylläpitäminen ja arvostaminen sekä hyvä käytös. Hyvä käytös pohjautui jouluperinteissä esiintyviin peikkoihin ja joulutonttuihin, jotka antavat kilteille lapsille lahjoja.

Tehtävä on varsin mukava irtiotto perinteisistä opiskeluvälineistä ja monipuolistaa opetuksessa käytettäviä menetelmiä, mm. tehtävissä olevien qr-koodien ansiosta. Opettajalle tehtävä avaa oppilaiden ajattelun taitoa ja kykyä työskennellä erilaisissa verkkoympäristöissä. Vaikka olen joutunut muokkaamaan ja hiomaan tehtäviä uudelleen, tykkään siitä kovasti. Tänäkin lukuvuonna 8.-luokkalaiset pääsevät tutustumaan Pohjoismaiden yhteiseen kulttuuriperintöön ja tapoihin.