torstai 18. helmikuuta 2021

Pohjoismaiden musiikista löytyy monia ihanteita

Blogitekstiä on päivitetty 25.3.2024. 

Arvot ovat asioita, joita arvostamme ja jotka ohjaavat yksilön tai yhteisön päivittäisiä valintoja. Ne voivat muodostua monista eri tekijöistä, kuten kulttuurista, perheestä, uskonnosta, henkilökohtaisista kokemuksista ja ympäristöstä. Arvot voidaan luokitella mm. ihanteisiin. Ihanteet edustavat sitä, millaisena maailma halutaan nähdä tai millaisia ominaisuuksia tai tiloja pidetään arvokkaina tai tavoiteltavina. 

Tässä blogitekstissä kerron tehtävästä, jossa 7.-luokkalaiset ovat pohtineet, millaisia ihanteita musiikki välittää kuulijalle ja katsojalle. Samalla tavoitteena on tutustua pohjoismaiseen musiikkiin, kielialueeseen ja löytää mahdollisia yhtäläisyyksiä visuaalisesta materiaalista. Tehtävä on suunniteltu niin, että oppilaan odotetaan työskentelevän vastuullisesti ja aktiivisesti. Olen suunnitellut tehtävän niin, että oppilaalla on mahdollisuus harjoituttaa monilukutaitoa ja vahvistaa kulttuurista osaamista. Oppilaat kuuntelevat musiikit itsenäisesti tai yhdessä toisten kanssa. Opettajan tehtävänä on ohjata ja tukea heidän työskentelyään matkalla. 

7.-luokkalaiset ovat tehneet vastaavanlaisen tehtävän myös kahtena edellisenä lukuvuonna mutta nyt koen, että olen saanut hiottua tehtävän paremmin toimivaksi. Tänä lukuvuonna olen myös itse valinnut kuunneltavat kappaleet, koska aikaisempien vuosien kokemuksella melko monella oppilaalla on ollut haasteita löytää sopivaa musiikkia kaikista Pohjoismaista. Musiikin löytämisessä suurin apu on ollut svenskanu.fi-sivustolla, josta löytyy muutenkin kattavasti musiikkiaiheista materiaalia oppitunneille. Tehtävään kuuluvat kappaleet olen koonnut Classroom-oppimisympäristöön, mikä on auttanut oppilaita hallitummin keskittymään musiikin kuunteluun ja tehtävän tekemiseen. 

Kuva: Mage.space A1
Tehtävä on rakennettu taitotasojen mukaan. Tehtävän osio 1 ohjaa oppilaan Pohjoismaiden ja pohjoismaisten kielten äärelle. Tehtävän osio 2 keskittyy musiikin kuunteluun ja videoiden katsomiseen, jossa tehtävänä on samalla havainnoida musiikkivideoiden visuaalista materiaalia: Mitä videossa on? Mitä tapahtuu? Mikä on tärkeää? ja Kuka on tärkeä? Vastaustensa pohjalta oppilas voi tehtävän osiossa 3 osoittaa osaamistaan arvosanalla 7 tai 8 riippuen siitä, nimeääkö hän yhden pohjoismaisen ihanteen vai osaako hän kuvailla Pohjoismaita yhdistäviä ihanteita. Tehtävän viimeisin osio laajentaa näkökulmaa muuhun maailmaan ja osoittaa osaamista erinomaisella tasolla. Aineistoina tähän oppilas voi halutessaan ja ennen vastaamista kuunnella ja katsella yhden turkin- ja farsinkielisen kappaleen. Nämä kielet ovat valikoituneet tehtävään sattumalta ja olen saanut vinkit musiikkivideoihin eräältä farsinkieliseltä henkilöltä. Tässä esimerkki: Olabilir - Mero Oppilas voi toki halutessaan käyttää aineistona myös muuta musiikkia. 

Edellisinä lukuvuosina oppilaat ovat nimennet vastauksiinsa pohjoismaisiksi arvoiksi  mm. läheiset, itseilmaisun, oman kielen ja luonnon arvostamisen (kts. Pohjoismaita yhdistävät arvot löytyvät multimodaalisilla tekstitaidoilla). Vastauksissa on esiintynyt myös onnellisuus, vapaus, nuoruus ja pukeutumistyyli. Erään oppilaan mukaan tärkeitä ja paljon näkyviä asioita musiikkivideoissa olivat vesi, luonto ja rakkaus. Verrattuna muuhun maailmaan Pohjoismaissa on todella paljon esillä paikallinen luonto ja erilaisuus. Pohjoismaisissa videoissa korostui luonto ja myyttiset olennot. Muussa maailmassa usein uskonnot ja uskomukset vaikuttavat kappaleisiin. Samaa huomaa myös Pohjoismaissa, mutta ei niin vahvasti. Pohjoismaisissa ja muun maailman videoissa näkyy paljon paikallinen kulttuuri ja perinteet. Mielestäni tämä oli erinomaista pohdintaa 7.-luokkalaiselta.