maanantai 14. maaliskuuta 2016

Tavoitteet ja arviointi eivät lankea kuin manulle illallinen


Olen valinnut tämän blogikirjoituksen tekstiksi jonkin verran provosoivan otsikon. Valinnan perusteluna on odotus siitä, että opetussuunnitelmakoulutukset antaisivat jokaisen oppiaineen osalta valmiit mallit siihen, miten arviointia toteutetaan suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin. Ne on kuitenkin jokaisen koulutuksen päätteeksi jätetty avattaviksi ja työstettäviksi paikallisesti. Opettaja toivoisi kuitenkin tässäkin asiassa konkreettisia ohjeistuksia ja esimerkkejä, miten oppiaineen tavoitteet on avattu ja miten arviointia on tarkoitus toteuttaa suhteessa tavoitteisiin. Miten opettaja voi arvioida oppilaan oppimista?

Koulussamme vieraili arviointikouluttajana ylöjärveläinen opetuspäällikkö Tarja Suhonen, joka on ammatiltaan myös äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori. Tarja Suhonen on tehnyt yhteistyötä opettaja ja rehtori Leena Pöntysen kanssa, joka tällä hetkellä toimii Kuntaliitossa perusopetuksen erityisasiantuntijana. Tarjalta ja Leenalta löytyy mielestäni tähän mennessä paras konkreettinen esimerkki siitä, miten tavoitteet ja niiden arviointi tulisi huomioida opetustyötä suunnitellessa: Tavoitteiden arviointi huomioi koko oppimisprosessin. Tarjan vierailun innoittamana lähdin suunnittelemaan oman oppiaineeni opetusta uuden opetussuunnitelman mukaiseksi. Olen tähän blogikirjoitukseen ottanut esimerkiksi yhden 7. luokan B1-ruotsin tavoitteen. Miten tavoitteen 1 arviointi huomioi koko oppimisprosessin? Ja miten teen sen näkyväksi sekä oppilaalle että huoltajalle?


T1 (paikallinen tavoite: Kielitiedon perusteiden läpikäyminen ja havainnollistaminen, miten samat asiat esitetään niin ruotsin kielessä kuin muissa koulussa opetettavissa kielissä. Tutustutaan ruotsin kieliseen kulttuuriin sekä Suomessa että Ruotsissa. Havainnollistetaan arkipäivän tilanteita, joissa ruotsin kieltä voi käyttää, esimerkiksi kahvilassa asiointi.)

Opetussuunnitelmatekstissä on paljon käsitteistöä, jotka vaativat avaamista. Miten kielitieto pitäisi ymmärtää? Opetushallituksen ylläpitämässä verkkopalvelussa (www.edu.fi) kielitiedolla tarkoitetaan tietoa kielen rakenteista ja niiden luomista merkityksistä, kielen variaatiosta, käytöstä ja siihen liittyvistä normeista sekä kielen suhteesta kulttuuriin, identiteetteihin ja muihin kieliin. Kielitieto on siis laajempi käsite kuin kielioppi, jolla on perinteisesti tarkoitettu vain kielen rakenteen kuvausta.

Olen purkanut seuraavaksi tavoitteen 1 oppilaan näkökulmasta:


- Oppilas hyödyntää kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena.
- Oppilas tekee johtopäätöksiä, miten eri kielissä ilmaistaan samankaltaisia asioita.
- Oppilas havaitsee, millaisia säännönmukaisuuksia ruotsin kielessä on. 

Jotta oppilaat tietävät, mitä sisältöjä heidän on tarkoitus opiskella, aion vielä purkaa tavoitteet konkreettisempaan muotoon, ts. mitä tavoitteisiin kuuluvia sisältöalueita opiskellaan ja kuinka pitkä on oppimisjakso. Tästä on tarkoitus tehdä lista ja laittaa se riippumaan luokan seinälle. Tavoitteet käydään läpi myös yhdessä oppilaiden kanssa ennen oppimisjakson alkamista sekä käytetään itsearvioinnin tukena oppimisjakson alussa ja päätteeksi.

Oppimisjaksoa suunnitellessa tulisi huomioida myös laaja-alaisen osaamisen tavoitteet. Millaiset laaja-alaisen osaamiset taidot tukevat tavoitteen 1 sisältöjä (L1 ja L4)? Millaisia taitoja oppimisjaksolla tavoitellaan? Teemana voisi olla ainakin itsetuntemus ja maailmakatsomukset, tulevaisuuden taitoina oppimaan oppiminen, itsereflektio, itselle merkityksellisen tiedon rakentaminen sekä ryhmätyötaidot. Työkaluina TVT ja monipuoliset materiaalit. Myös taidollisista tavoitteista on tarkoitus tehdä listaus luokan seinälle ja käyttää niitä itsearvioinnin tukena.

Kaikista haastavimpana osa-alueena oppimisjakson suunnittelussa pidän arvioinnin avaamista oppilaalle. Mitä konkreettisia tietoja ja taitoja oppilaalla pitäisi olla muilta kuin arvosanan 8 osaamisen osalta. Olen kokeillut seuraavaksi, miten Bloomin taksonomia-taulu toimii tavoitteen 1 arvioinnissa [1]:

5                    Näytä, että tiedät.
6                    Näytä, että ymmärrät.
7                    Näytä, että pystyt käyttämään oppimaasi.
8                    Näytä, että pystyt löytämään olennaiset asiat.
9                    Näytä, että pystyt luomaan ajatuksia tai kokonaisuuksia.
10                  Näytä, että pystyt arvioimaan ideoita, tietoa, menettelyjä ja ratkaisuja. 

Taulu on toistaiseksi hyvin pelkistetyssä muodossa ja vaatisi tarkempaa avaamista ruotsin tavoitteen 1 osalta. Koen, että tavoitteen 1 arvosankriteerien laatiminen helpottaa sekä opettajan arviointityötä että oppilaan oppimisen arviointia. Onko arviointikriteerejä kuitenkaan tarkoitus laatia? Ja tuleeko tästä ainejärjestöiltä lisäohjeistuksia? 


[1] Najat Ouakrim-Soivio: Oppimisen ja osaamisen arviointi