sunnuntai 10. joulukuuta 2017

Samanaikaisopetus mallintaa koulun toimintaa oppivana yhteisönä

Ajatus samanaikaisopetuksesta syntyi viime talvena, kun koulussamme suunniteltiin ja päivitettiin valinnaisaineita uudistuvan opetussuunnitelman mukaiseksi. Opettajia pyydettiin miettimään valinnaisaineita myös oppiainerajat ylittävästä näkökulmasta. Muutamia tällaisia valinnaisaineita esitettiin mutta muuten listaus näyttää hyvin perinteiseltä. 

Samanaikaisopetus mainitaan vuoden 2014 opetussuunnitelmassa tukiopetusta, erityisopetusta, tehostettua ja erityistä tukea koskevissa luvuissa. Samanaikaisopettajuus mainitaan koulun yhteistyötapana ja sen on tarkoitus mallintaa koulun toimintaa oppivana yhteisönä myös oppilaille. (OPH 2014, 36) Perusteet samanaikaisopettajuudelle ovat siis löydettävissä valtakunnallisista normeista. Onkin mielenkiintoista seurata, miten samanaikaisopetusta toteutetaan eri kouluissa tai millaisia paikallisia malleja sille luodaan. 

Samanaikaisopetus, yhteisopetus, tiimiopetus. Yhteisopetusta käytetään samanaikaisopetuksen synonyyminä. (Samanaikaisopetus - Tuntisuunnitelmia ja työtapoja, s.9) Samanaikaisopetusta voidaan toteuttaa usealla tavalla ja eri työtapoja käyttäen, esimerkiksi kuinka monta opettajaa luokassa on, jaetaanko oppilaita ryhmiin, millaisiin ryhmiin, ovatko tavoitteet samoja kaikille oppilaille ja miten opettajat ovat jakaneet vastuun keskenään. (Samanaikaisopetus - Tuntisuunnitelmia ja työtapoja, s.17) Tänä syksynä koulussamme on toteutettu samanaikaisopetuksen mallia tiimiopetuksesta lyhyellä valinnaisainekurssilla 9.-luokkalaisille. Käytännössä tiimiopetus on tarkoittanut yhteistä vastuuta opetuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Minä sekä englannin ja ranskan kielen lehtori Hanna Tiitinen olemme olleet myös samanaikaisesti tunneilla paikalla paria kertaa lukuun ottamatta. Oppituntien pitäminen on ollut parhaimmillaan sujuvaa vuoropuhelua ja vuoronvaihdosta opettajalta toiselle. Kahden opettajan läsnäolo on myös mahdollistanut tiiviimmän ja aktiivisemman oppilaan oppimisen ohjaamisen. Pulmatilanteissa olemme voineet lyödä kaksi päätä yhteen ja miettiä ratkaisuja ja toimintamalleja seuraaville oppitunneille. 


Valmistelevana työnä tiimiopettajuudelle meidän molempien opettajien tunnit palkitettiin niin, että tiimiopettajuutta on ollut mahdollista toteuttaa. Olemme myös Hannan kanssa käyttäneet aikaa alkukeskustelulle, jossa olemme käyneet läpi arvojamme, opettamista, oppimiskäsitystä, omia vahvuuksia, luokan hallinnan keinoja sekä yhteistyötä huoltajien kanssa. Totesimme myös yhteisesti ääneen, että oppilaat ovat yhteisiä, ja jos joku asia jää mietityttämään tai harmittamaan, siitä voidaan rohkeasti keskustella. Ennen kurssin alkamista opettajat ovat myös tutustuneet aihetta koskevaan kirjallisuuteen ja erilaisiin samanaikaisopettajuutta toteuttaviin työmuotoihin. 

Samanaikaisopetuksesta jäi meille molemmille opettajille antoisa kokemus. Myös oppilaat pitivät samanaikaisopettajuutta palautteen perusteella hyvänä kokemuksena. Niilo Mäki Instituutti on julkaissut tänä vuonna materiaalipaketin Tavoitteena yhteisopettajuus - näkökulmia ja toimintamalleja onnistuneeseen yhdessä opettamiseen. Materiaalipaketissa on liitteenä esimerkiksi mietittävää yhteisopetusta suunnitteleville opettajille sekä yhteisopettajien tarkistuslista. Nämä täydentävät ja auttavat mainiosti kehittämään jatkossa samanaikaisopetusta kurssillamme.