sunnuntai 28. marraskuuta 2021

Kansainvälisyysteemapäivä tekee näkyväksi työn monia hedelmiä

Kansainvälisyysteemapäivä tuli koulun vuosikelloon kansainvälisyyshankkeen mukana. Hanketta rahoittaa Opetushallitus ja sen yhtenä tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä perusopetuksen ja toisen asteen välillä. Teemapäivää onkin suunniteltu ja valmisteltu pitkin syyslukukautta ensin peruskoulun ja lukion kv-koordinaattoreiden yhteisissä tapaamisissa ja sen jälkeen omassa koulussa esimerkiksi koulun oman kv-tiimin kanssa. Teemapäiviä koulussa on toteutettu iät ja ajat mutta tässä koulussa kv-teemapäivä on ollut ensimmäinen oman työjaksoni aikana. 

Teemapäivä järjestettiin yhteistyössä Askolan lukion kanssa, ja peruskoulun puolelta kohderyhmäksi valittiin 9. luokan oppilaat. Teemapäivän aikana haluttiin lisätä oppilaiden tietoa kansainvälisyydestä ja sen tuomista mahdollisuuksista, kuten opiskelusta. Tällä haluttiin vastata nuorten toiveeseen saada tietoa erilaisista vaihtomahdollisuuksista ja reiteistä kansainvälisiin kokemuksiin. Nuorten toiveita kuultiin Suomi Areenassa heinäkuussa 2021 Opetushallituksen järjestämässä keskustelussa  Kansainvälisyys kuuluu kaikille - vai kuuluuko? Lisäksi päivän kantavaksi kysymykseksi valittiin: Miksi kansainvälisyys on tärkeää? Se poimittiin 9.-luokkalaisille valmistetusta Google Forms-kyselystä, jolla haluttiin osallistaa oppilaat teemapäivän suunnitteluun. 

9.-luokkalaisille suunniteltiin teemapäivää varten erillinen lukujärjestys, johon oli merkitty päivän aikataulu, luokkatilat, tuntien teemat, siirtymät, ruokailu ja välitunnit. Päivän aikana pidettiin erilaisia kansainvälisyyttä esitteleviä pajoja. 

Oppilaat vastasivat työvihon kysymyksiin ja tehtäviin jokaisesta pajasta ja tunnista. 1.-2. tunneilla oppilaat kiersivät pajat 1-4: Lions Club, Erasmus-vaihto, Kahoot ja Maailmalle.net Lions Club Porvoon nuorisovaihdosta vastaava Leena Kuismanen kertoi 9.-luokkalaisille ja lukiolaisille kansainvälisistä vaihtomahdollisuuksista. 

Askolan koulun ohjaaja Elina Saarnio kertoi 9.-luokkalaisille työ- ja Erasmus-vaihdosta Espanjassa. 


Monninkylän Careeriassa vieraillut Peter Vesterbacka kertoi 9.-luokkalaisille ja lukiolaisille mm., miksi maailmalle kannatta lähteä ja kieliä opiskella.

Uusimaa-lehti julkaisi kirjoituksen Peterin vierailusta Askolassa seuraavalla viikolla. 
Teresa Nurmioja Maailmanvaihto ry:stä osallistui kansainvälisyysteemapäivään kertomalla vapaahtoistyöstä Nepalissa. Vierailussa Teresa näytti PowerPoint-esityksen Maailmanvaihdon vapaaehtoisohjelmista ja niissä oppimisesta sekä kertoi omasta vapaaehtoistyökokemuksestaan. 

Teemapäivän viimeisellä oppitunnilla 9.-luokkalaiset olivat kiipelissä ulkomailla. Tehtävänä oli ratkoa erilaisia pulmatilanteita, joita ulkomailla voi sattua. Pulmatilanteita ratkottiin ryhmissä, ja samalla harjoiteltiin myös ryhmässä työskentelyn taitoja. 


Vaikka lukuvuosi ja hanke ovat vielä kesken, on kv-teemapäivä tehnyt näkyväksi työn erilaisia hedelmiä. Nivelvaiheen yhteistyö on vahvistunut ja on löydetty yhteisiä toimivia työkaluja kansainvälisyyskasvatuksen tueksi. Näistä esimerkkinä teemapäivän työpajat ja sisällöt, vierailijat lähi- ja etätapaamisissa sekä yhteiset suunnittelupalaverit Teams- ja Google Meet-työkaluilla. Kv-teemapäivällä on vahvistettu oppilaiden osallisuutta, mikä tukee opetussuunnitelman perusteiden ja koulun vuosisuunnitelmaan asetettuja opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita. Teemapäivä on myös esimerkki siitä, miten koulu tekee yhteistyötä erilaisissa verkostoissa: toinen aste, Opetushallitus, media, yhdistykset ja järjestöt. Sosiaalinen media toimii monesti hyvänä verkostoitumisen ja vuoropuhelun alustana jo suunnitteluvaiheessa, sillä muutama pulmatilanne teemapäivään saatiin Twitteristä. Näiden lisäksi hankkeen koordinaattorit ovat verkostoituneet kansallisesti Howspace-verkkoympäristössä.

Opetuksen ja kasvatuksen kentällä hankkeilla on välillä huono maine. Tämä hanke on jo tässä vaiheessa osoittanut, että koulun oma kansainvälisyystyö on mennyt eteenpäin. Jotakin jää varmasti pysyväksi ja joitakin asioita hiotaan tai jätetään pois. Päivän suunnittelu ja toteutus tarjoavat myös oivan tilaisuuden tiimityöskentelyn sekä oman ammatillisen osaamisen ja kehittymisen tarkasteluun: Mikä sujui hyvin? Mitkä tekijät auttoivat meitä onnistumaan? Mistä innostuin? Mitä osasin hyvin ja mitä haluaisin oppia lisää?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti